Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit

Je schrijft in als deelnemer voor een event van GO DARE BV, gelegen in 'Gasthuisstraat 59,2340 Beerse' met ondernemingsnummer BE0766 997 707. Hieronder genoemd als de organisator.

Met al je vragen kan je terecht bij stijn op mailadres stijn@godare.events

Onder deelnemer verstaan we een natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor een evenement van Go Dare BV op een wijze die door deze algemene voorwaarden is toegestaan.

Artikel 2 - Registratie

De deelnemer verklaar hierbij minimaal 18 jaar oud te zijn op het moment van inschrijving. Of hij/zij heeft toestemming van een meerderjarige voogd om zich voor het evenement in te schrijven.

De inschrijving is enkel geldig als het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Het inschrijfgeld en de betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden geaccepteerd zijn.

Artikel 3 - Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten verwijzend in art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

Bij niet-deelname om welke reden dan ook kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld en eventuele extra’s.

Artikel 4 - Annulatie - overmacht - aansprakelijkheid

De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor een haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden niet uitgesloten is. De totale aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot de vergoeding van directe schade (excl. indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisator, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt mede begrepen (niet limitatief), het niet of niet tijdig leveren of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, storm, storm, storm, storm, overstroming etc.), brand, oproer, oorlog of dreiging. van oorlog, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), quarantainetoestand, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, storingen op de openbare weg, blokkades, stakingen of uitsluitingen, demonstraties en andere ontwrichtende maatregelen verstoringen.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige restitutie van het inschrijfgeld of een andere vorm van compensatie.

COVID 19

COVID-19 is een zeer besmettelijk virus dat tot ernstige ziekte en overlijden kan leiden. Er bestaat een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Deelname aan het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en impliceert aanvaarding van de risico’s die verband houden met blootstelling aan COVID-19 of een andere infectieziekte, die wordt gedefinieerd als elke ziekte die wordt veroorzaakt door een besmettelijke en/of giftige stof die voorkomt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een geïnfecteerde persoon of ander levend organisme of door eigendommen. De organisator is niet aansprakelijk indien hij als gevolg van deelname aan of aanwezigheid op het evenement besmetting door COVID-19 of een andere ziekte oploopt.

Indien de organisator het evenement niet kan laten plaatsvinden vanwege een epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken daarvan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), wordt de inschrijving automatisch overgedragen naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Annulering

Bij annulering van het evenement door de organisator, buiten gevallen van overmacht, worden de tickets omgeruild voor tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van de organisator. Eventuele andere kosten die in verband met het evenement worden gemaakt, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals onder meer merchandising, T-shirts, goed doel,…), worden niet terugbetaald.

Artikel 5 - Deelname - wijzigingen

Een inschrijvingsbewijs van een deelnemer is steeds persoonlijk. Het is niet toegelaten om zelf inschrijvingsnummers door te geven aan andere personen. Het is enkel mogelijk om een afstandswijziging en naamswijziging door te voeren door dit door te geven aan de organisator via mailadres: stijn@godare.events . Deze wijzigingen zijn mogelijk maximaal 24 uur voor het evenement. Hierbij wordt een administratiekost van €1 aangerekend.

Artikel 6 - Leeftijdsgrens

Deelnemers onder de 12 jaar kunnen enkel deelnemen aan wandelevenementen wanneer ze begeleiding bij hebben. Deze persoon moet minimaal 18 jaar zijn.

Voor loopwedstrijden moet de deelnemer minimum 18 jaar zijn indien hij/zij wil deelnemen aan een wedstrijd met een minimumafstand van 42 kilometer. Voor een wedstrijd van minimum 21 kilometer, moet de deelnemer 16 jaar of ouder zijn. Voor een wedstrijd van minimum 10 kilometer, moet de deelnemer 12 jaar of ouder zijn.

Artikel 7 - Uitslagenverwerking

Deelnemers geven toestemming dat hun gegevens zoals voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, woonplaats gedeeld worden in de uitslagen van het desbetreffende evenement.

Elke deelnemer heeft het recht om binnen de 7 dagen waarin het evenement plaatsvond, de uitslag aan te vechten mits voldoende bewijsmateriaal. De organisator is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de deelnemer zoals het verliezen van het startnummer met timingchip. Wanneer de termijn van 7 dagen gepasseerd is, is de uitslag definitief en kan hier niets meer aan gewijzigd worden.

Artikel 8 - Voorwaarden

De deelnemer heeft ten allen tijden respect voor het milieu tijdens deelname aan een wedstrijd van de organisator. De deelnemer waakt daarnaast ook over zijn eigen veiligheid en die van andere. De deelnemers moeten steeds de instructies van de organisator, medische teams en politie opvolgen.

De organisator heeft steeds het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname indien zij niet voldoen aan één van de algemene voorwaarden of een gevaar vormen voor zichzelf of derden.

Artikel 9 - Kostprijs

De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 10 - Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen. Dit via het voorziene online betalingssysteem van de organisator.

De organisator is van mening dat hij alle mogelijke en relevante voorzorgsmaatregelen genomen heeft en handelt daarmee als een zorgvuldige online verkoper. Elke mogelijke diefstal kan niet verhaald worden op de organisator.

Artikel 11 - Annulatie

Deelname aan een wedstrijd kan geannuleerd worden door een mail te sturen naar stijn@godare.events. Annulatie zonder bewijs is mogelijk tot ten laatste 14 dagen voor het evenement. Het inschrijvingsbedrag wordt teruggestort excl. een administratiekost van 20%.

Annulatie in de laatste 14 dagen voor een evenement is enkel mogelijk met een doktersattest. Dit mail je naar stijn@godare.events. Het inschrijvingsbedrag wordt teruggestort excl. een administratiekost van 10%.

Artikel 12 - Gezond en veilig sportadvies

Een deelname aan een evenement vereist een goede gezondheid en een goede voorbereiding. De deelnemer verklaart aan deze voorwaarden te voldoen. De organisator adviseert steeds voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkende sportarts. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van medische problemen van de deelnemer.

Alvorens het evenement plaatsvind heeft de organisator de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen. De deelnemer verklaart de geldende maatregelen strikt op te volgen, die op ieder moment door de organisator kunnen worden aangepast aan de op dat moment geldende omstandigheden en regels.

De deelnemer wordt geadviseerd niet deel te nemen aan het evenement bij klachten die kunnen wijzen op COVID-19, zoals grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, loopneus of ongebruikelijke vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

Artikel 13 - Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle deelnemersinformatie is bedoeld voor de organisator. De organisator en haar partners zullen deze gegevens enkel en alleen maar gebruiken voor de deelname aan het evenement en voor marketing- en communicatiedoeleinden. De algemene gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016: de bescherming van de privacy met betrekking tot gegevensverwerking, biedt het recht op toegang tot correctie van de gegevens. De deelnemer kan zodoende ten allen tijden verzoeken via mail naar stijn@godare.events om zijn persoonsgegevens aan te passen.

Door deelname aan een evenement van de organisator gaat u akkoord met elk gebruik van uw gegevens, foto- of portretrechten in print, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de organisator en haar evenementen, zonder aanspraak te maken op schadevergoeding.

De deelnemer erkent dat er gebruik gemaakt kan worden van technieken waarmee op ieder moment zijn/haar exacte locatie kan worden door gevolgd door signalen op te pikken van de timingchip die gedragen wordt door de deelnemer voor deelname aan het evenement. De deelnemer geeft toestemming aan de organisator om deze informatie zichtbaar te maken aan iedereen.

De deelnemer geeft hierbij ook toestemming aan de organisator om zijn locatie realtime te volgen (livetracking) op een wijze zoals hierboven beschreven, deze gegevens vast te leggen in een bestand, aan derden te verstrekken en te publiceren via internet, social media, media en via mobiele applicaties.

Door het aangaan van deze overeenkomst verleent de deelnemer toestemming aan de organisator om zijn naam, inschrijving en wedstrijdresultaten te publiceren.

Artikel 14 - Opmerkingen en klachten

Opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de organisator via een mail gericht aan stijn@godare.events. De organisator zal alles in het werk stellen om eventuele opmerkingen binnen 10 dagen na ontvangst via bovengenoemd kanaal te beantwoorden. Indien dit niet lukt, wordt de deelnemer hiervan eveneens op de hoogte gebracht en wordt een alternatief tijdstip voorgesteld.

Artikel 15 - Geldigheid van bedingen

Indien één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig of onwettig zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar de organisator gevestigd is, bevoegd.